Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Zapytanie ofertowe

 

 na wykonanie zadania pn;„Naprawa ogrodzenia wraz z elementami betonowymi ściany oporowej

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro . Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej: www.kmplock.eu,  godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 - 1500

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) „Naprawa ogrodzenia wraz z elementami betonowymi ściany oporowej” w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. „Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o. w Płocku”  obejmującego roboty demontażowe, ziemne i montażowe zgodnie z wytycznymi producenta ścian/murów z elementów prefabrykowanych 

 

2) Roboty winny być wykonane w oparciu o umowę, tabelę kosztorysową, wytyczne producenta i wizję lokalną terenu robót.

 

3) Elementy prefabrykowane ściany oporowej do zabudowy  w ilości 11 szt. prefabrykatów MO_305_99 oraz 7 szt. prefabrykatów MO_285_99. zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy do zamontowania,

 

4) Elementy rozbiórkowe za wyjątkiem gruzu pozostają do dyspozycji Zamawiającego

 

 3.    Termin wykonania zamówienia  – 14  dni od podpisania umowy 

 

 4.     Rodzaje i opis kryteriów, 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Najniższa cena 100 pkt.,

 

pozostałe według następujące wzoru

 

najniższa cena

 

-----------------                  x 100 pkt.

 

cena oferty badanej

 

 

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  do dnia  25.01.2018r. do godz. 10.00

 

2.   Otwarcie ofert  siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  w  dniu  25.01.2018r. do godz. 10.30

 

3.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem lub drogą mailowa,

 

6. Osoby do kontaktu:

 

·         Jacek Woźnicki tel. (24)  367-51-67

 

·         Krzysztof Krysiak tel. (24) 367-51-30

Pozostałe dokumenty na stronie www.http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
naprawa ogrodzenia 2
data publikacji: 
środa, 10 stycznia 2018, godz. 10:44
ostatnia zmiana: 
środa, 10 stycznia 2018, godz. 10:44 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 420