Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
 
  

  wyszukiwanie
 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne polegają na wykonywaniu całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnozowanie, leczenie, pielęgnacje i rehabilitacje, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

 

Zakres świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne obejmuje: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja narządu ruchu, neonatologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria i leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne polegają w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa.

 

CELE I ZADANIA PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

Podstawowym zadaniem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (zw. dalej podmiotem leczniczym) jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

 

Podmiot leczniczy może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie staży podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego.

 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione powyżej na zasadach odpłatności.

 

Osobie, która zgłasza się do podmiotu leczniczego, potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

 

Cele i zadania podmiotu mogą być realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub zlecane zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w realizacji określonych zadań.

 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi określonymi w odrębnych przepisach.

 

Podmiot leczniczy w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z organizacjami społecznymi, prowadzącymi działalność opiekuńczą, współdziała z rodziną pacjenta i podmiotami leczniczymi, które uzupełniają świadczenia podmiotu leczniczego.

 

 

 

 drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
data publikacji: 
poniedziałek, 14 września 2009, godz. 12:26
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 grudnia 2016, godz. 09:15 -> historia zmian  (21)
osoba publikująca: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
ilość wyświetleń: 
66 490 656