Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

Ogłasza postępowanie przetargowe na

windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

Przedmiotem postępowania jest usługa polegającą na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

 

Specyfikację można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.km.ump.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji  -31.07.2013

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f)        wykonali minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem  i wartością usługom  stanowiącym przedmiot zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena                                                   - 100 %

 

Termin składania ofert upływa dnia  2011.07.13 o godz. 10.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011.07.13 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Beata Sowińska – Ożga tel. 24 367-51-40

Katarzyna Zgrzebnicka – 24 367- 51-73

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie o przetargu windykacja
data publikacji: 
poniedziałek, 04 lipca 2011, godz. 11:11
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 lipca 2011, godz. 11:12 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 399