Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego  na „Dzierżawę przez okres 18 miesięcy 3 autobusów przegubowych „

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez okres 18 miesięcy, 3 autobusów przegubowych,

 

Oznaczenie według CPV: 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią  załącznik nr 4 do SIWZ.

 

3.  Okres dzierżawy – oznacza okres czasu wynoszący 18 miesięcy , którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po dacie wydania Zamawiającemu każdego z autobusów wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy , odrębnie dla każdego z nich na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez strony umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia kresu dzierżawy na okres do 24 miesięcy na warunkach określonych w niniejszym postepowaniu 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.1.      Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1

 

1.2.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

 

1.      Termin wykonania umowy do - 30.06.2018r.

 

2.      Wymagany termin dostawy autobusów:  w terminie 15  dni od daty zawarcia umowy.

 

3.      Dostawa autobusów odbywać się będzie wg harmonogramu uzgodnionego z KM-Płock Sp. z o.o.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

 

 

 

Kryteria wyboru ofert

 

a) cena – całkowity koszt -  60 %

 

b) parametry techniczne oferowanych autobusów – 40 %

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

2)     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

3)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - – załącznik nr 3 do SIWZ;

 

4)     Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

4.1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

4.2.Formularz cenowy – załącznik nr 1a

 

4.3.      Do oceny składanej oferty - dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznika nr 4 do SIWZ.

 

4.4.W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera, pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

5.     W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016 r. Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych oraz rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych zawartą Komunikacie dotyczącym obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku (dalej: „dyrektywa” lub „dyrektywy”) (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test) w ramach prowadzonego postępowania pn.: „Dzierżawa 3 szt. autobusów przegubowych” w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający będzie akceptował złożone wraz z ofertą oświadczenie własne Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16). Przy czym w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust.

 

 

 

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy

 

Termin składania ofert - 30.11.2016r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock

 

Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

 

 

Otwarcie ofert - 30.11.2016r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.,

 

09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Możliwość zmiany zapisów umowy

 

Zamawiający (Dzierżawca)  przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wydzierżawiającego w następujących wypadkach i zakresie:

 

a) terminu dostaw Przedmiotu Dzierżawy z przyczyn niezależnych od Stron Umowy,

 

b) wprowadzania uzasadnionych zmian w dokumentacji technicznej, projektach oraz konstrukcji autobusów, jeżeli będzie to wynikało z:

 

1) pojawienia się na rynku już po podpisaniu Umowy nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,

 

2) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,

 

3) pojawienia się na rynku elementów lub materiałów nowszej generacji, pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,

 

4) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu Umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej,

 

5) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm,

 

6) zmiany w wymaganych parametrach elementów autobusów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Dzierżawcy, Wydzierżawiającego lub innych zakładów komunikacyjnych.

 

c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów;

 

d) jeżeli zmiana, dotycząca w szczególności dokumentacji technicznej, jest dla Dzierżawcy korzystna i jest obiektywnie uzasadniona.

 

4. Wnioski stron o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 będą uzgadniane na piśmie i będą

 

zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia wartości użytkowej autobusów przedstawionych w ofercie Wydzierżawiającego. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach

 

i warunkach wprowadzenia zmian.

 

5. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować podwyższenia Opłat Dzierżawnych autobusów z zastrzeżeniem ust. 1.

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie dzierżawa 3 szt. autobusów
data publikacji: 
wtorek, 22 listopada 2016, godz. 13:18
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 listopada 2016, godz. 13:18 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 427