Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Płock dnia 05.05.2015r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

na dostawę mebli biurowych i wyposażenia biurowego przy realizacji zadania „Rewitalizacja zajezdni KM- Płock Sp. z o.o.”

 

 

 

                         

 

1. Zamawiający : 

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w meble i inne wyposażenie biurowe pomieszczeń  nowej w nowej hali obsługowo- naprawczej w Płocku zgodnie z załączonym opisem

 

 

 

 

 

Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera Zał.nr.1a do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 39.13.00.00-2 meble biurowe

 

 

 

 

 

2. Wymogi techniczne:

 

Wykonanie i montaż mebli winny cechować się wysokimi standardami jakościowymi, bez wad i pomyłek oraz uszkodzeń mechanicznych.

 

3. Warunki dostawy :

 

 1. termin dostawy – od dnia podpisania umowy

 2. Dostawę mebli będących przedmiotem zamówienia zapewnia Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

 3. Dostawy mebli i montaż do poszczególnych pomieszczeń należy uzgadniać z Zamawiającym co najmniej 3 dni przed terminem dostawy.

 4. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty protokolarnego odbioru.

   

 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wadliwych egzemplarzy mebli lub montażu Wykonawca winien wymienić je na inne, nie posiadające wad.

 6. Reklamacja winna być zrealizowana w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

 

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

W terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 7. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

 8. wykonali  w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie dostawy o wartości minimum 100 000 ,00 PLN brutto, w tym co najmniej jednej , stanowiącej zaprojektowanie i wykonanie mebli do obiektów publicznych wraz z montażem

 

 

 

 

 

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w   terminie do dnia 08. 05. 2015 r.  do godz. 10.00.

 2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – meble”.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Otwarcie ofert w siedzibie Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w dniu 08.05.2015 r.  o godz. 10.30 pok. 214

 5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem , przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy

 

 

 

6. Osoby do kontaktu:

 

  • Krzysztof Krysiak 24 367-51-30

  • Jacek Woźnicki 24  367-51-67

    

   7.Kryteria wyboru ofert

    

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

    

    

   1) cena – 80%  = 80 pkt

   cena najniższa brutto                                                    

   ocena punktowa =        ---------------------------------- x 80 pkt.

   cena badana brutto

    

 

 1. gwarancja – 20% = 20 pkt

  Kryterium jakości oceniane będzie na podstawie następujących parametrów:

   

  Gwarancja – minimum 36 miesięcy – 1 pkt.

  Gwarancja – minimum 48 miesięcy – 10 pkt.

  Gwarancja – minimum 60 miesięcy – 20 pkt.

   

   

  8. Postanowienie końcowe – Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

   

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
meble biurowe
data publikacji: 
wtorek, 05 maja 2015, godz. 15:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 05 maja 2015, godz. 15:49 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 420