Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

Ogłasza postępowanie przetargowe na:

windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

Przedmiotem postępowania jest usługa polegającą na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

 

Specyfikację można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 213. lub ze strony www.kmplock.eu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji  -31.08.2013

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważna ofertę.

a)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)       posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f)         wykonali minimum 2 usługi windykacji należności z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich trzech lat

 

AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

  1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji
  2. oświadczenie, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu wg załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji
  3. Wykaz minimum 2 usług windykacji należności z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich trzech lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena                                                    - 100 %

 

Termin składania ofert upływa dnia  2012.09.04 o godz. 10.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  2012.09.04 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Beata Sowińska – Ożga tel. 24 367-51-40

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie windykacja
data publikacji: 
piątek, 24 sierpnia 2012, godz. 07:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 sierpnia 2012, godz. 07:07 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 404