Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie ofertowe   na „Termomodernizację budynku administracyjnego  przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku”

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro

 

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku administracyjnego  przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku” – zgodnie z załączonym przedmiarem robót,

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia przekazania placu budowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

  1. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert

22.08.2012r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

22.08.2012r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
termomodernizacja budynku 1
data publikacji: 
piątek, 10 sierpnia 2012, godz. 14:46
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 sierpnia 2012, godz. 12:02 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 424