Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,   ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę opon bezdętkowych  

 

Opis przedmiotu zamówienia.

 

Opony winny być przeznaczone do eksploatowania w warunkach transportu zbiorowego miejskiego 

 

Opony bezdętkowe całostalowe miejskie ( city)

 

275 x 70 R 22,5                                                szt.                                          110

 

295 x 80 R 22,5                                                szt.                                            10

 

Dostawa opon realizowana będzie w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia faxem lub mail.

 

Przedmiot zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego do pomieszczeń magazynowych.

 

Specyfikację dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji  - 12 m-cy do daty podpisania umowy

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie:

 

a) wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostaw objętych niniejszym zamówieniem (dostawa opon do autobusów) o łącznej wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto

 

- załącznik Nr 2,

 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

4. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

 

 

AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o

 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 2 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały  lub wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 dostaw opon do autobusów, o łącznej wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto.

 

 1. Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do formularza ofertowego

 2. Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do formularza ofertowego;

 3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5.

 4. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające producenta opony oraz wzór bieżnika opony zgodnie z załącznikiem nr 6.

 5. Parafowany na każdej stronie projekt umowy – załącznik nr 7

 6. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego żąda także złożenia wraz z ofertą:

  a) dokumenty potwierdzające, że oferowane opony spełniają normę PN-84/C-94300;

  b) świadectwa homologacji oferowanych opon wydanych zgodnie z Regulaminem nr 54 EKG ONZ.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1.  Cena                                                                                              70 %  znaczenie

 

2.  Preferowany bieżnik                                                                       30 %  znaczenie

 

Termin składania ofert upływa dnia  2015.02.10 o godz. 10.00

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2015.02.10 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

 

Grzegorz Kulpa tel. 24 367-51-50

 

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogumienie ogłoszenie
data publikacji: 
wtorek, 03 lutego 2015, godz. 08:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 lutego 2015, godz. 08:42 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 423