Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,

postępowanie ofertowe na

sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

1.    Przedmiotem postępowania są opłaty dodatkowe nałożone w okresie od 01.01.2006 - 31.12. 2007 roku.

2.    Szacunkowa wartość sprzedawanych wierzytelności wynosi 580.000,00 zł.  (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu w skutek regulowania należności przez dłużników ).

3.    Sprzedaż odbędzie się w trybie POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.

4.    Oferta powinna zawierać :

§       nazwę ( imię i nazwisko ), siedzibę ( adres ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

§       określenie oferowanej ceny i sposobu jej zapłaty;

§       pisemne zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny w ciągu siedmiu dni od dnia otwarcia i przyjęcia oferty.

5.    Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

6.    Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  26.05.2009 r., do godz. 10:00.

7.    Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 26.05.2009 r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie Sprzedającego  pok. 215

8.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

9.    Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

10.  Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji:

§       p. Beata Sowińska -Ożga -  tel. (24) 357-51-40 Kierownik Działu Sprzedaży

§       p. Jacek Woźnicki - tel. (24) 357-51-67 Specjalista ds. zamówień publicznych

 

 Formularz oferty, wzór umowy dostępne na stronie http://www.km.ump.pl 

  

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych
data publikacji: 
środa, 13 maja 2009, godz. 08:42
ostatnia zmiana: 
środa, 13 maja 2009, godz. 08:43 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 409