Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

na wykonanie usługi polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej – zwane dalej czynnościami windykacyjnymi.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro . Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej: www.kmplock.eu,  godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 - 1500

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem postępowania jest usługa polegającą na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej – zwane dalej czynnościami windykacyjnymi.

 

 

 

a)     Szacunkowa ilość opłat dodatkowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu wystawionych w okresie objętym niniejszym zamówieniem wynosi 80 szt. miesięcznie (960 szt. w okresie obowiązywania umowy). Wysokość opłaty dodatkowej wynosi obecnie 280,00 zł.

 

b)    Ilość opłat dodatkowych przeznaczonych do windykacji  wystawionych w okresie  1 styczeń 2016 – 31 grudzień  2016 wynosi   670 szt.

 

 

 

3.    Termin wykonania zamówienia  do 31.01.2018 r.

 

4.     Rodzaje i opis kryteriów, 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Najniższa cena 100 pkt.,

 

pozostałe według następujące wzoru

 

najniższa cena

 

-----------------                  x 100 pkt.

 

cena oferty badanej

 

 5. Cena oferty

 

stanowiąca szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotę wynagrodzenia oferenta za wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem wynosi:

 

 

Lp

szacunkowa ilość mandatów

 

wysokość mandatu

Szacowany współczynnik ściągalności *

%   wynagrodzenia

wartość netto oferty

1

1.630 szt.

280 zł

15 %

 

 

 

 

* współczynnik ściągalności liczony jako ilość mandatów wyegzekwowanych w całości / ilość mandatów przekazanych do windykacji  x 100,

 

 5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  do dnia. 07.02.2017 do godz. 10.00

 

2.   Otwarcie ofert  siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  w  dniu  07.02.2017 r. do godz. 10.30

 

3.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem lub drogą mailowa,

 

6. Osoby do kontaktu:

 

·         Jacek Woźnicki tel. (24)  367-51-67

 

·         Beata Sowińska - Ożga tel. (24) 367-51-40

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

-1) spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. wykonali  w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 2 usługi windykacji należności z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich trzech lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

 Zamawiający uzna ten  warunek za spełniony , gdy wykonawca wykaże, że w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonał  minimum 2 usługi windykacji należności z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich trzech lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy (referencje)

 

 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 Zamawiający uzna ten  warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie windykacja
data publikacji: 
wtorek, 24 stycznia 2017, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 stycznia 2017, godz. 12:41 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 426