Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie,          tel. 24 3675167, faks 24 3675114.  www.kmplock.eu  ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „świadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów KM-Płock Sp. z o.o.”

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie codziennej usługi mycia i sprzątania autobusów KM-Płock Sp. z o.o.”

 

 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza    do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   

 

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadają wiedzę i doświadczenie;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł brutto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

  • są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł

  • zatrudniają ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

 

W terminie do 31.03.2016r.,

 

 

 

 

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i   zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 5. wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach minimum 2 usług o wartości min. 100.000 zł brutto każda, w zakresie utrzymania czystości obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 6. oświadczenie o akceptacji projektu umowy

 7. opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 300.000 zł.

 8. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca zatrudnia ponad 50% pracowników osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

   

  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

 1. cena (koszt)        -   80%

 2. odpis na PFRON -   20%

   

  Termin składania ofert

  W dniu 20.01.2015r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

   

  Otwarcie ofert

  W dniu 20.01.2015r. miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215. godz. 10.30

   

  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie sprzątanie autobusów
data publikacji: 
poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 09:08
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 09:26 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 425