Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Na przeprowadzenie audytu systemu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wraz z aktualizacją dokumentacji w siedzibie Zamawiającego

 

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro . Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej: www.kmplock.eu,  godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 - 1500

 

 

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „usługa polegająca przeprowadzenie audytu systemu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wraz z aktualizacją dokumentacji w siedzibie Zamawiającego „

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Audyt powinien obejmować:

 

 1. Przeprowadzenie audytu stanu przetwarzania danych osobowych, w celu sprawdzenia wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO w zakresie wymagań:

 

1) Technicznych — zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, zbieranie wymaganych przez ustawę informacji dodatkowych opisujących wprowadzone dane osobowe, zabezpieczenie teletransmisji danych,

 

2) Organizacyjnych — weryfikacja procedur i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa, analiza zasad dostępu pracowników do systemów oraz zasad wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa,

 

3) Formalno-prawnych — ocena spełnienia obowiązków informacyjnych, poprawności otrzymywanych zgód na przetwarzanie danych oraz wypełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobom trzecim, weryfikacja poprawności złożonych dotychczas wniosków rejestracyjnych.

 

2. Weryfikacja /aktualizacja/ istniejącej dokumentacji pod kątem spełniania wymagań w zakresie prawnie wymaganym, w tym: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, Upoważnienia do przetwarzania danych.

 

3. Przedstawienie wyników audytu w formie raportu, zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz rozwiązania techniczno - prawne pozwalające na ich usunięcie

 

4. Zapoznanie pracowników z wynikiem audytu oraz omówienie zauważonych uchybień przy przetwarzania danych osobowych z poinformowaniem o odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

5. Opracowanie raportu zawierający ewentualne rekomendacje do wdrożenia. Do raportu zostaną załączone przykładowe wzory dokumentów – wzór klauzuli informacyjnej, wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych, wzór rejestru czynności przetwarzania danych, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzór metodyki analizy ryzyka.

 

 

 

III. Informacje dodatkowe:

 

1.     Stan zatrudnienia – 399 osoby

 

2.     Ilość stanowisk komputerowych – 80

 

3.     Ilość Serwerów – 10

 

4.     Spółka świadcząca usługi transportowe dla miasta Płocka i gmin ościennych, usługi administrowania strefą płatnego parkowania w mieście Płocku, sprzedaż paliw i usług warsztatowych.

 

 IV.    Termin wykonania zamówienia  nie później niż do 15.05.2018r.

 

 V.     Rodzaje i opis kryteriów, 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

 

 

1)     Najniższa cena 80 pkt.,

 

pozostałe według następujące wzoru

 

najniższa cena

 

-----------------                  x 80 pkt.

 

cena oferty badanej

 

2)     Termin wykonania  „Termin realizacji zamówienia” – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

 

      Punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą przyznawane następująco:

 

       

 

      - 20 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

 

- 10 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy;

 

 

 

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  do dnia. 06.03.2018r. do godz. 10.00

 

2.   Otwarcie ofert  siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  w  dniu  06.03.2018r. o godz. 10.30

 

3.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem lub drogą mailowa,

 

VII. Osoby do kontaktu:

 

·         Jacek Woźnicki tel. (24)  367-51-67

 

·         Piotr Konieczkowski  tel. (24) 367-51-49

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu

 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

3) wykonali minimum jeden audyt zgodny z przedmiotem zamówienia dla innego Zamawiającego w podobnym zakresie.

 

 

 

Zamawiający uzna ten  warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

 

VIII. Termin płatności – 30 dni

Formularz ofertowy i wzór umowy dostępny na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
przeprowadzenie audytu systemu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wraz z aktualizacją dokumentacji w siedzibie Zamawiającego
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2018, godz. 09:29
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 lutego 2018, godz. 09:29 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 456