Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
Wykaz spraw - co i jak załatwić
 
  

  wyszukiwanie
 

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH

NIEZBĘDNE FORMULARZE: zawiadomienie, oświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru – druki do pobrania (tutaj) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Płock,  Pl. Dąbrowskiego 4 oraz na stronie internetowej

Załączone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie maja charakteru dokumentów obowiązujących.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Oświadczenie Kierownika budowy;
  2. Oświadczenie Inspektora nadzoru (jeśli jest ustanowiony w decyzji);
  3. Kserokopie uprawnień budowlanych;
  4. Aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
  5. Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, Płock, Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, tel. 24 367 16 50, 24 367 16 51, 24 367 16 73 lub bezpośrednio POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  mgr inż. Zbigniew Gołębiewski tel. 24 367 16 52

PODSTAWA PRAWNA: art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

 

Art. 41. Prace przygotowawcze

1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 obowiązki inwestora i kierownika budowy ust. 2 pkt 2.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

 

Art. 44. Obowiązki informacyjne inwestora

W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.

GODZINY PRACY PINB w Płocku: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH
data publikacji: 
poniedziałek, 05 czerwca 2006, godz. 10:28
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 września 2017, godz. 10:00 -> historia zmian  (18)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
62 146 552