Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Płock dnia 12.03.2015r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

na przygotowanie Komunikacji Miejskiej- Płock Sp. z o.o. do wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz bhp.

 

                         

 

1. Zamawiający : 

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie Komunikacji Miejskiej- Płock Sp. z o.o. do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem  i higieną pracy.

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.  w latach 2004-2011 posiadała wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością (zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz bhp (zgodny z PN-N 18001:2004) potwierdzony certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej.

 

Minimalny zakres prac:

 

 1. Wykonanie Audytu przed Certyfikacją (dalej jako „Audyt”):

 

 1. oraz oceny struktury organizacyjnej Zamawiającego, na podstawie której przedstawi rekomendacje: odnośnie możliwej optymalizacji realizowanych procesów u Zamawiającego mającej spowodować udoskonalenie organizacji z naciskiem na wdrożenie standardów jakości, innowacji, wiedzy oraz podnoszenia efektywności procesów;

 2. przedstawienie propozycji wprowadzania wskaźników efektywności i jakości realizowanych procesów.

 3. wdrożenie przyjętych działań usprawniających.

 4. szkolenia kierownictwa,  pracowników.

 

 

 

 

 

2. Wsparcie oraz pilotowania procesu uzyskania właściwego Certyfikatu systemu zarządzania:

 

 1. weryfikacja posiadanej dokumentacji, dostosowanie dokumentacji do wymagań, jej wdrożenie.

 2. identyfikacji realizowanych procesów, ich powiązań, określenie wskaźników monitorowania procesów.

 3. wdrożenie ustalonych i przyjętych procedur.

 4. nadzór nad prawidłowością przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez audytorów wewnętrznych Spółki.

 5. ocena zgodności systemu zarządzania jakością i bhp - wewnętrzny audyt poprzedzającego audyt jednostki certyfikującej,

 6. określenie działań korygujących i doskonalących system zarządzania oraz ich wdrożenie.

 7. szkolenia kierownictwa,  pracowników oraz audytorów wewnętrznych .

 8. pomoc w wyborze jednostki certyfikującej i pilotowanie procesu certyfikacji.

 

 

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

Zgodnie z umową

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2.    posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 6. wykonali minimum 1 usługę w ostatnich trzech latach  w zakresie optymalizacji realizowanych procesów, doskonalenia organizacji z wdrożeniem standardów jakości i bhp  w przedsiębiorstwach realizujących zadania publicznego drogowego przewozu osób wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie.

   

  5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

 1. Wstępną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w   terminie do dnia 20. 03. 2015 r.  do godz. 10.00.

 2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – wdrożenie ISO”.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Otwarcie ofert w siedzibie Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w dniu 20.03.2015 r.  o godz. 10.30 pok. 214

 5. Zamawiający po analizie złożonych ofert zaprosi do negocjacji wybranych wykonawców.

 6. O terminie i zakwalifikowaniu do negocjacji uczestniczy zostaną poinformowani faxem lub drogą mailową.

 

 

 

6. Osoby do kontaktu:

 

  • Krzysztof Olszewski 24 367-51-88

  • Jacek Woźnicki 24  367-51-67

    

   7.Kryteria kwalifikacji Wykonawców.

    

   Przy kwalifikacji Wykonawców Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

    

   1) cena – 90%  = 90 pkt

   cena najniższa brutto                                                    

   ocena punktowa =        ---------------------------------- x 90 pkt.

   cena badana brutto

    

   2) Doświadczenie – 10% = 10 pkt.

    

 

 1. wykonawca, który wykonał minimum 1 usługę w zakresie optymalizacji realizowanych procesów, doskonalenia organizacji z wdrożeniem standardów jakości i bhp  w przedsiębiorstwach realizujących zadania publicznego drogowego przewozu osób otrzyma – 2 pkt.

 2. wykonawca, który wykonał minimum 3 w zakresie optymalizacji realizowanych procesów, doskonalenia organizacji z wdrożeniem standardów jakości i bhp  w przedsiębiorstwach realizujących zadania publicznego drogowego przewozu osób otrzyma- 5 pkt.

 3. wykonawca, który wykonał więcej niż 5 usług w zakresie optymalizacji realizowanych procesów, doskonalenia organizacji z wdrożeniem standardów jakości i bhp  w przedsiębiorstwach realizujących zadania publicznego drogowego przewozu osób otrzyma- 10 pkt.

   

  8. Postanowienie końcowe

   

  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyn.

   

  Pozostałe dokumenty dostę na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
przygotowanie KM-Płock Sp.z o.o. do wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz bhp
data publikacji: 
piątek, 13 marca 2015, godz. 11:29
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2015, godz. 11:29 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 427