Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114.  www.kmplock.eu ogłasza II postępowanie ofertowe na „Remont schodów do budynku administracyjnego nr 2 KM-Płock Sp. z o.o.”

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont schodów do budynku administracyjnego nr 2 KM-Płock Sp. z o.o.” – zgodnie z załączonym przedmiarem robót, dokumentacją techniczną.

 

Zamawiający nie dopuszcza      do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadają wiedzę i doświadczenie;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Maksymalny termin wykonania umowy – 30 dni od daty przekazania placu budowy.

 

Przekazanie placu budowy – 7 dni od daty podpisania umowy

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%,

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 2. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Termin składania ofert - 24.09.2015r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock            Sp. z .o.o., 09- 400 Płock,  ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert - 24.09.2015r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.,         09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Możliwość zmiany zapisów umowy

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

a)         jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

 

b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;

 

c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

 

d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 

 

 

Inne istotne postanowienia.

 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywanych prac w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż na czas niezbędny do dostosowania prowadzonych robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. W takim przypadku wykonawca nie może żądać wydłużenia  terminu wykonania robót.

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
remont schodów
data publikacji: 
czwartek, 17 września 2015, godz. 14:59
ostatnia zmiana: 
czwartek, 17 września 2015, godz. 14:59 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 425