Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

 

Płock dnia 12.06.2015r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na  dostawę fabrycznie nowej myjki parowej stanowiącej wyposażenie hali obsługowo-naprawczej KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja Zajezdni KM-Płock Sp. z o.o.

 

                         

 

1. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

Zgodnie z umową – załącznik nr 3

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2.    posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

   

  5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w   terminie do dnia 17. 06. 2015 r.  do godz. 10.00.

 2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta –myjka parowa”.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Otwarcie ofert w siedzibie Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w dniu 17.06.2015 r.  o godz. 10.30 pok. 214

 5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem , przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy

 

6. Osoby do kontaktu:

 

  • Krzysztof Krysiak  24 367-51-30

  • Jacek Woźnicki 24  367-51-67

    

   7.Kryteria wyboru ofert

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami najniższa cena .

   1) cena – 100 pkt

   cena najniższa brutto                                                    

   ocena punktowa =        ---------------------------------- x 100 pkt.

   cena badana brutto

    

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

 

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 3 – projekt umowy

dokumenty przetargowe dostępne na stronie www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

                            Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

Ja/My niżej podpisani ...................................................................................................................................................                z siedzibą:..................................................................................................................................

 

składamy niniejszą ofertę na  myjkę parową

 

 zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

wartość wynagrodzenia netto:...........................................zł,  

 

 podatek VAT ....................................zł

 

 wartość wynagrodzenia brutto.............................................zł  (słownie…................................  ………….....................................................................................................................................

 

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z warunkami postępowania  

 

Do oferty winien być dołączony dokładny opis techniczny oferowanego urządzenia oraz aktualny wypis z KRS-u lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 

                …….........                                                                                                             miejscowość i data

 

                                                   ……….............................................................................................................                                                   Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
myjka parowa
data publikacji: 
piątek, 12 czerwca 2015, godz. 09:00
ostatnia zmiana: 
piątek, 12 czerwca 2015, godz. 09:00 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 447