Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „badanie sprawozdania finansowego „Komunikacji Miejskiej- Płock” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 r. do  31 grudnia 2010 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego „Komunikacji Miejskiej- Płock” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 r. do  31 grudnia 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację  majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. posiadają doświadczenie zawodowego poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość z minimum 3 ostatnich

lat, wraz z podaniem sum bilansowych,

     7. posiadają doświadczenia zawodowego poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3  ostatnich lat z branży komunalnej wraz z podaniem sum bilansowych.

 

Termin wykonania zamówienia 15.03.2011r.

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia:

- wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- kopia wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

- wykaz badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość z minimum 3 ostatnich lat, wraz z podaniem sum bilansowych,

- wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat z branży komunalnej wraz z podaniem sum bilansowych.

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymaga się, aby oferta zawierać dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON

-  oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Kryteria wyboru ofert

Cena – 100%

 

Termin składania ofert

W dniu 23.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

W dniu 23.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie o przetargu bilans
data publikacji: 
środa, 17 listopada 2010, godz. 10:03
ostatnia zmiana: 
środa, 17 listopada 2010, godz. 10:03 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 414