Izba Wytrzeźwień
Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
 
  

  wyszukiwanie
 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. Urz. UE L119/1 informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Płocku (tel. 24 367-19-08).

 

 1. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – mirella.rozycka@zjoplock.pl

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm) – Dz.U. z 2018, poz. 1510 ze zm.

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

 

 1. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Izby Wytrzeźwień.

 

 1. Dane rejestrowane są w formie obrazu.

 

 1. Minitoringiem wizyjnym w Izbie Wytrzeźwień objęto następujące pomieszczenia: korytarze, sale pobytowe, depozyt, wjazdy do budynku.

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie przepisów prawa oraz umowy zawartej dnia 02 kwietnia 2018 r. z firmą NEZDO Sp. z o.o ul. Domaniewska 47, lok. 408, 02-672 Warszawa Oddział Płock ul. Wyszogrodzka 42a, 09-402 Płock.

 

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.

 

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
data publikacji: 
wtorek, 03 grudnia 2019, godz. 20:04
ostatnia zmiana: 
niedziela, 26 stycznia 2020, godz. 12:07 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Izba Wytrzeźwień
ilość wyświetleń: 
66 490 832