Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

 

Płock, dn 08.02.2017 r.

 

                                                                                 

          

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. ,09-400 Płock ul. Przemysłowa 17  zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych podmiotów powiązanych zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa z dnia 15.02.1992 z późniejszymi zmianami w zakresie:

 

- umowy wykonawczej z gminą  na  usługę transportu lokalnego  

 

- umowy wykonawczej z gminą na  usługi w zakresie administrowania Strefą Płatnego Parkowania

 

- umowy sprzedaży paliw dla Zakładu Gospodarki Budżetowej

 

- umowy sprzedaży paliw z podmiotem pośrednio powiązanym

 

- umowy z podmiotem pośrednio powiązanym na  usługi reklamowe i marketingowe, których celem jest upowszechnienie i promocja usług transportu publicznego

 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. wykonali  w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 2 w zakresie wykonania dokumentacji cen transferowych  wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

 Zamawiający uzna ten  warunek za spełniony , gdy wykonawca wykaże, że w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonał  minimum 2  dokumentacji cen transferowych z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy (referencje)

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2017r.  o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 217 z dopiskiem na kopercie  "Oferta -   dokumentacja cen transferowych"

 

Bliższych informacji udziela p. Radosław Sierandt– tel. 24 367-51-76

 

Termin wykonania -31.03.2017r.

 

 Formularz ofertowy dostępny pod linkiem

 

 http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie dokumentacja cen transferowych
data publikacji: 
środa, 08 lutego 2017, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
środa, 08 lutego 2017, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 425