Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

 

 Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania ofertowego na  zadanie pn: Naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie zajezdni KM-Płock

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

 Przedmiotem zamówienia jest  Naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie zajezdni KM-Płock

 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)   nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

 

 

 

Termin wykonania - 7 dni nie później niż 30 dni od podpisania umowy .

 

 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie.

 

 

 

Wadium – Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru ofert

 

CENA OFERTY    - 100%                                                          

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

1. Wymagane dokumenty

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

 

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5

 

3.      Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

Termin składania ofert – 03.10.2018r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

 

 

Otwarcie ofert - 03.10.2018r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock,

 

ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Możliwość zmiany zapisów umowy

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

a)            jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

 

b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;

 

c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

 

d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
naprawa asfaltu
data publikacji: 
środa, 26 września 2018, godz. 14:12
ostatnia zmiana: 
środa, 26 września 2018, godz. 14:12 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 413