Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 29.160.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 - 1500

 

ogłasza postępowanie ofertowe na:

„wybór operatora usługi transmisji danych  karty SIM związanych z eksploatacją i realizacją  Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 235 szt.  kart SIM do APN KM-Płock

 

Wymagania dotyczące kart:

- Karty powinny być aktywowane w prywatnym APN, karty powinny mieć również dostęp do publicznego APN.

- Połączenie urządzeń mobilnych z serwerami zlokalizowanymi w CBS poprzez dedykowane łącze z VPN.

- Prawidłowe i darmowe logowanie przy przełączaniu między BTS-ami.

- Operator musi zapewnić odpowiednią adresację urządzeń (adresy IP).

- APN podłączony z serwerownią kanałem VPN. 
- Możliwość dostępu do serwerów poprzez 3 dedykowane kanały VPN.

- Pokrycie sygnałem sieci z BTS-ów na całym obszarze, gdzie poruszają się pojazdy (obszar poruszania się autobusów KM-Płock dostępny na stronie www.kmplock.eu)

- Maksymalny czasy opóźnienia przesyłu danych – 5 sek.

- Rozkład ruchu (przesyłania danych) będzie zgodny z rytmem funkcjonowania komunikacji miejskiej (w ciągu doby i poszczególnych dni tygodnia) - największy ruch w godzinach szczytu, w godzinach nocnych (23:00 do 4:00) praktycznie brak transmisji. 

- Karty będą dostarczane wg harmonogramu:

  • 40 szt. w terminie do 10.09.2012r.
  • 75 szt. w terminie do 01.10.2012r.
  • 60 szt. w terminie do 20.10.2012r.
  • 60 szt. w terminie do 10.11.2012r.

 

Umowa podpisania będzie na okres do 30.11.2013r.

Szacowana wielkość przesyłu 100MB na 1 kartę/miesiąc.

Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Dostawcę opiekuna serwisowego.

 

Oferta cenowa musi obejmować poniższe warianty:

wariant I: 1MB/kartę/miesiąc,

wariant II: opłata zryczałtowana karta/miesiąc.

Dodatkowo Dostawca załączy do oferty mapę pokrycia sygnałem sieci z BTS-ów na obszarze poruszania się autobusów Zamawiającego.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Termin wykonania umowy – 30.11.2013r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2)      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

3)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru ofert cena – 100%

 

Termin składania ofert

W dniu 17.07.2012r.  godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 17.07.2012r.  godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM
data publikacji: 
wtorek, 10 lipca 2012, godz. 13:40
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 lipca 2012, godz. 13:40 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 428