Straż Miejska
RODO
 
  

  wyszukiwanie
 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 

       -   Dane osobowe są przetwarzane przez Straż Miejską w Płocku
z siedzibą przy ulicy Otolińskiej 10, 09-407 Płock.

 

         - Administratorem danych osobowych jest Piotr Umiński Komendant
Straży Miejskiej w Płocku.

     -  Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  jest Magdalena Jabłońska, z którym można kontaktować się pod numerem tel. 024 366 03 10 oraz korespondencyjnie na adres e-mail: iod@strazmiejska.plock.eu lub adres Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock ul. Otolińska 10.

Informacje i dostęp do danych osobowych:

 1.  Dane zbierane są w celu realizowania ustawowych zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego - art. 10 a ustawy
  z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO.
 2. Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

-      w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia;

-      z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 2. Dane osobowe są udostępniane tylko, na pisemny i umotywowany wniosek, podmiotom do tego upoważnionym np. Policja, Sąd, Prokuratura i innym, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
   z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim.
 4. Dane osobowe są przechowywane na podstawie obowiązujących przepisów
  przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a)             dostępu do własnych danych;

b)            sprostowania danych (poprawiania) w przypadku, gdy są one nieprawidłowe
lub niekompletne;

c)             usunięcia danych w przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie
 z prawem lub osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dane nie są niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)            ograniczenia przetwarzania, jeżeli osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych;

e)            przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, bądź przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)              prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że Administrator  wykaże prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania;

g)             wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h)            cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
  w Płocku z siedzibą ul. Otolińska 10, 09-407 Płock.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  1. listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  2. poprzez adres e- mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu,
  3. telefonicznie 024 366 03 10.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  1. listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  2. poprzez adres e - mail: iod@strazmiejska.plock.eu,
  3. telefonicznie 024 366 03 10.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
  i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie obowiązujących przepisów przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom - jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
RODO
data publikacji: 
poniedziałek, 21 maja 2018, godz. 10:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 czerwca 2018, godz. 12:48 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
61 652 511