Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Płock: dostawa podnośnika 4 - kolumnowego przestawnego dla potrzeb komunikacji miejskiej
Numer ogłoszenia: 180487 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa podnośnika 4 - kolumnowego przestawnego dla potrzeb komunikacji miejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - podnośniki winny spełniać wymagania: 1) dotyczące oceny zgodności określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 , 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa - Dz.U.2005.259.2170, 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. - Dz.U.2002.4.43 4) Wykonawca winien zapewnić raz w roku w okresie gwarancji bezpłatne przegląd podnośników 5) Wykonawca winien przeszkolić pracownika Spółki w zakresie przeglądów okresowych urządzeń Na powyższe wykonawca winien dostarczyć do oferty wymagane dokumenty Podnośnik 4- kolumnowy przestawny - nośność każdej kolumny minimum 6,0 ton (nośność zestawu minimum 24 ton) - efektywna wysokość podnoszenia minimum1,8 m - napęd elektro-hydrauliczny - przystosowany do podnoszenia wszystkich typ autobusów (w tym niskopodłogowych) - sterowanie do 6 kolumn z przełącznikiem góra - dół na minimum 10 metrowym kablu - kontrola i sterowanie pracy do 6 kolumn na płycie sterującej znajdującej się na minimum jednej z kolumn - podwójne zabezpieczenie przed osunięciem w dół chwytaków kół ( w tym jedno zabezpieczenie mechaniczne - system zapadkowy) - prędkość podnoszenia normalna i powolna - zasilanie prądem zmiennym 400 V/50Hz - zabezpieczenie elektryczne - gwarancja minimum 36 m-cy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.81.42.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 4. oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 5. Formularz ofertowy 6. Opis techniczny oferowanego urządzenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o. 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o. 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 - sekretariat Zarządu pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
dostawa podnośnika 4 - kolumnowego przestawnego dla potrzeb komunikacji miejskiej
data publikacji: 
wtorek, 05 sierpnia 2008, godz. 07:59
ostatnia zmiana: 
wtorek, 05 sierpnia 2008, godz. 07:59 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 422