Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania ofertowego na  zadanie pn: „Remont pomieszczenia poczekalni kierowców”

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

 Przedmiotem zamówienia jest  „Remont pomieszczenia poczekalni kierowców”

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków:

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)   nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

 

 Termin wykonania - 14 dni od protokolarnego przekazania pomieszczenia do remontu, nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy.

 

 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie.

 

Wadium – Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru ofert

 

CENA OFERTY    - 100%                                                          

 

Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wybranym Wykonawcą dodatkowych negocjacji dotyczących warunków wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem,
że nie mogą one skutkować ustaleniem warunków realizacji zamówienia mniej korzystnych niż w ofercie wybranego Wykonawcy.

 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
  2. zaparafowany przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ)
  3. zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
  4. zaparafowana instrukcja BHP (załącznik nr 4 do SIWZ)
 2. Forma dokumentów:
  1. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

 Termin składania ofert – 27.05.201r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

 Otwarcie ofert - 27.05.2019r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 Możliwość zmiany zapisów umowy

 

 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

  1. jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia
   za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;
  2.  jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
   (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;
  3. jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;
  4.  jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Remont poczekalni kierowców
data publikacji: 
środa, 15 maja 2019, godz. 09:39
ostatnia zmiana: 
środa, 15 maja 2019, godz. 09:39 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 419