Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
statut
 
  

  wyszukiwanie
 

                                                              STATUT

     Płockiej Orkiestry Symfonicznej

im. Witolda Lutosławskiego

                 Uchwała Nr 137/X/03

                  Rady Miasta Płocka

                           z dnia 27 maja 2003 roku

 

ROZDZIAŁ I

 

§1

 

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, zwana dalej „Orkiestrą”, działa na podstawie:

a)      art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “h”, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 roku DZ. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806),

b)      art. 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity : z 2001 roku DZ. U. Nr 13 poz. 123 i z 2002 Nr 41 poz. 364)

c)       niniejszego statutu.

1.      Orkiestra jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2.      Orkiestra uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury.

 

§ 2

 

1.      Siedzibą Orkiestry jest miasto Płock.

2.      Orkiestra obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.

3.      Orkiestra może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.

4.      Organem założycielskim jest Rada Miasta Płocka.

 

 

 

 

 

ROZDZAŁ II

Cel, przedmiot, zakres działania

 

§3

 

Celem Orkiestry jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

 

§4

 

Do podstawowych zadań Orkiestry należy:

1.      Zaspakajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

2.      Kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych,

3.      Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego,

4.      Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,

5.      Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,

6.      Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej : koncertów, spektakli muzycznych, audycji i festiwali muzycznych.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Zarządzenie i organizacja

 

§5

 

Orkiestra samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.

 

                                                                        § 6

 

1.  Orkiestrą kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Płocka po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury oraz związków zawodowych działających w Orkiestrze, a także stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

3.  Powołanie Dyrektora Orkiestry następuje w drodze konkursu zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 25października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123, z późniejszymi zmianami).

4.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Orkiestry jest Prezydent Miasta Płocka.

5.Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Orkiestry upoważniony jest Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka.

6.Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.

7.Statut Orkiestry zatwierdza Rada Miasta Płocka.

8.Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Orkiestry po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działających  w Orkiestrze związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

 

     ROZDZIAŁ IV

             Majątek i finanse

 

           §7

 

Orkiestra jest samodzielną instytucją kultury.

 

§8

 

Orkiestra prowadzi działalność na podstawie planu działalności zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

                                                                        § 9

1.      Orkiestra samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą część mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.      Orkiestra może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

 

§ 10

 

1.      Orkiestra na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może:

a)     prowadzić działalność gospodarczą,

b)     prowadzić działalność promocyjną,

c)      realizować imprezy zlecone, związane z działalnością kulturalną określoną niniejszym statutem.

2.      Środki finansowe na działalność Orkiestry pochodzą z:

a)     budżetu Miasta Płocka,

b)     budżetu państwa,

c)      przychodów własnych,

d)     innych źródeł.

 

3.      Przychód z prowadzonej działalności Orkiestry służy realizacji zadań statutowych.

 

 

 

§11

 

1.      Orkiestra sporządza sprawozdania finansowe dla organizatora i innych instytucji do tego upoważnionych.

2.      Kontrolę działalności i kontrolę finansową przeprowadza właściwa komórka organizatora.

 

§12

 

Zasady wynagradzania pracowników Orkiestry regulują przepisy wydane przez Ministra właściwego do spraw kultury oraz Regulamin wynagradzania pracowników Orkiestry zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§13

 

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

 

§14

 

1.     Orkiestra używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

   2.Orkiestra może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek

         orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Orkiestry w pełnym brzmieniu.

 

UCHWAŁA NR 160/XII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W statucie Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego,  stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku, zmienionym Uchwałą Nr 158/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku oraz Uchwałą Nr 619/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009, wprowadza się następującą zmianę:
- w § 6 skreśla się ust. 4.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

 

Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE

 

W § 6 statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego likwiduje się ust. 4, który brzmi: „Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Orkiestry jest Prezydent Miasta Płocka”.
Wprowadzenie zmiany w tym paragrafie aktualizuje statut Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie prowadzi do ujednolicenia zapisu w Rozdziale III Zarządzanie i organizacja w statutach wszystkich miejskich instytucji kultury.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Pożytku Publicznego.


 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
statut
data publikacji: 
poniedziałek, 11 października 2004, godz. 09:46
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2011, godz. 11:36 -> historia zmian  (2)
osoba publikująca: 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
ilość wyświetleń: 
66 490 874