Miejski Ogród Zoologiczny
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie nr 631320-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Miejski Ogród Zoologiczny: Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ogród Zoologiczny, krajowy numer identyfikacyjny 16822500000, ul. ul. Norbertańska  2 , 09-402   Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3660512, 24 3660524, e-mail konrad.konarski@zoo.plock.pl, faks 24 3660513.
Adres strony internetowej (URL): www.zoo.plock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zoo.plock.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoo.plock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018
Numer referencyjny: AT – ZP – 226 | 35 | 2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie pn.: Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018 obejmuje sukcesywną dostawę: gryzoni i królików szczegółowo opisanych w Dziale II Opis przedmiotu zamówienia. Część 1: GRYZONIE według Działu II opis przedmiotu zamówienia. 1. Dostawę myszy mrożonych (waga 1 szt. 25-30g) – zapotrzebowanie 2184 szt. 2. Dostawę raz w tygodniu myszy żywych (waga 1 szt. 25-30g) – zapotrzebowanie 5950 szt. 3. Dostawę szczurów mrożonych (waga 1 szt. 220-275g) – zapotrzebowanie 19915 szt. 4. Dostawę raz w tygodniu szczurów żywych (waga 1 szt. 220-275g) – zapotrzebowanie 1890 szt. 5. Dostawę świnki morskiej mrożonej (waga 1 szt. 450-500g) – zapotrzebowanie 67 szt. 6. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, po dostarczeniu przez Wykonawcę. 7. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zgłoszenia. 8. Wykonawca dostarcza towar – myszy, szczury i świnki morskie we wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt. 9. Myszy, szczury i świnki morskie muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych. Ponadto w okresie trwania umowy zostaną minimum dwukrotnie przebadane laboratoryjnie na koszt Wykonawcy w kierunku salmonelli, a stosowny dokument zostanie przekazany Zamawiającemu. CZĘŚĆ 2 - KRÓLIKI według Działu II opis przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca dostarcza króliki hodowlane żywe we wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt. 2. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zgłoszenia. 3. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku po dostarczeniu przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. 4. Króliki muszą być zdrowe oraz pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych (powinny pochodzić z hodowli, która ma nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny).

II.5) Główny kod CPV: 03140000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

03300000-2

03325000-3

03325100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Część 1 – Dostawa gryzoni. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie gryzoni (myszy i/lub, szczury i/lub, świnki morskie) o wartości nie niższej niż 40.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy lub dostawie gryzoni (myszy i/lub, szczury i/lub, świnki morskie) i królików o wartości nie niższej niż 80.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy. W zakresie dostaw nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert Wykonawca wykonał ww. dostawę gryzoni (myszy i/lub, szczury i/lub, świnki morskie) o wartości nie niższej niż 40.000,00 złotych brutto lub dostawę gryzoni (myszy i/lub szczury i/lub świnki morskie) i królików o wartości nie niższej niż 80.000,00 złotych brutto. Część 2 – Dostawa królików. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie królików o wartości nie niższej niż 40.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy lub dostawie królików i gryzoni (myszy i/lub, szczury i/lub, świnki morskie) o wartości nie niższej niż 80.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy. W zakresie dostaw nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert Wykonawca wykonał ww. dostawę królików o wartości nie niższej niż 40.000,00 złotych brutto lub dostawę królików i gryzoni (myszy i/lub, szczury i/lub, świnki morskie) o wartości nie niższej niż 80.000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy P


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
PRZETARG - Dostawa gryzoni i królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2018 - Składanie ofert: 20.12.2017 r.
data publikacji: 
wtorek, 12 grudnia 2017, godz. 12:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 12 grudnia 2017, godz. 12:02 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
62 146 444