Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. ”

 

Przedmiotem zamówienia jest  ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o.

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający  nie dopuszcza   do składania oferty częściowej,, nie dopuszcza  wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

7) wykonali  minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

8)   są ubezpieczeni  w zakresie  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2 000 000 zł.

 

Termin wykonania zamówienia

1.12.2013 od godziny 6:00 do 1.12.2014  do godziny 6:00.

 

Wadium 4.000 zł

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

2)     oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

3)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

4)     wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zadań w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy

 

5)     wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (licencje), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

6)     Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.

 

7)     Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2.000 000, 00 zł.

8)  Koncesja

9)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Termin składania ofert

W dniu 19.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 19.11.2013 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Kryteria wyboru ofert

1.  cena                                                                       80  %   znaczenie

 2.  warunki najmu pomieszczeń                                 10  %   znaczenie

 3. odpis na PFRON                                                    10 %   znaczenie                                            

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ochrona mienia
data publikacji: 
środa, 06 listopada 2013, godz. 09:16
ostatnia zmiana: 
środa, 06 listopada 2013, godz. 09:16 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
63 803 466