Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Zakup 4 szt. autobusów o nastepujących parametrach: 1. Autobus ma umożliwiać jednorazowy przewóz minimum 95 osób w tym minimum 30 na miejscach siedzących. Długość autobusu11,5 -12 m. 2. Autobus ma być pojazdem niskopodłogowym na całej długości, trzydrzwiowym, wszystkie wejścia bezstopniowe, brak stopnia poprzecznego na całej długości autobusu. 3. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 4 4. Pozostałe parametry techniczne określa SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34121400.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 150 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
50 000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj. 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (przez posiadanie doświadczenia rozumie się spełnienie warunku określonego w punkcie 2); 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min.4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych). 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dostarczyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 10 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o długości 11,5 – 12 m.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dostarczyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 10 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o długości 11,5 – 12 m.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
1/DW/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.3.2009 - 10:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.3.2009 - 10:00.
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Portugalski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert:
Data: 20.3.2009 - 10:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego pok. 215.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
6.2.2009.


 

PL-Płock: Autobusy niskopodłogowe

2009/S 26-038054

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Komunikacja Miejska - Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, Do wiadomości Jacek Woźnicki, PL-09-400 Płock. Tel.  +48 243675167. E-mail jacek.woznicki@km.ump.pl. Faks  +48 243675114.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.km.ump.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup 4 szt. autobusów.

drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
zakup 4 szt. autobusów
data publikacji: 
poniedziałek, 09 lutego 2009, godz. 09:13
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 09 lutego 2009, godz. 09:13 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 418