Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
KOMUNIKAT PINB
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Płocku – mieście na prawach powiatu -

- do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie miasta Płocka

w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych

do wymagań sezonu jesienno-zimowego

 

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zm.).

 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

 

Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych przypominam o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane). Informuję właścicieli zarządców o możliwości instalacji czujek czadowych informujących o podwyższeniu stężenia tlenku węgla.

 

Przypominam również, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane), obejmującej sprawdzenie stanu przewodów kominowych i instalacji gazowych

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania  okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 

Zbigniew Gołębiewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu

 

6 listopada 2017 roku

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
KOMUNIKAT PINB
data publikacji: 
wtorek, 07 listopada 2017, godz. 07:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 07 listopada 2017, godz. 07:52 -> historia zmian  (3)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
66 490 801