Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Płock dnia 23.01.2015r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na projekt aranżacji pomieszczeń biurowo- socjalnych w  budowanej hali obsługowo- naprawczej

 

                         

 

1. Zamawiający : 

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:     pn.-pt. 7 00 - 1500

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt aranżacji  pomieszczeń biurowo- socjalnych w  budowanej hali obsługowo- naprawczej.

 

Opracowanie winno zawierać:

 

 1. Projekt aranżacji pomieszczeń  wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń

 2. Wykaz mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego i sprzętu AGD: ogólny i  przewidzianych do poszczególnych pomieszczeń,

 3. Sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ zawierającego cechy użytkowe, kolorystykę, parametry techniczne wymaganych mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego i sprzętu AGD (wykonawca nie może w opisie używać nazw własnych).

 4. Projekt aranżacji winien być wykonany taki sposób, aby buło możliwe załączenie tego opracowania do dokumentacji przetargowej na zakup wyposażenia

 5. Projekt aranżacji obejmuje pomieszczenia zaznaczone na rzutach kolorem

 

 

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Rysunki- rzuty pomieszczeń w formacie dwg.

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2.    posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 6. wykonali minimum 2 usługi  aranżacji  pomieszczeń biurowo- socjalnych o powierzchni co najmniej 300 m2

   

  5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w   terminie do dnia 03. 02. 2015 r.  do godz. 12.00.

 2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta –wizualizacja ”.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Otwarcie ofert w siedzibie Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w dniu 03.02.2015 r.  o godz. 12.15 pok. 214

 5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem , przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy

 

 

 

6. Osoby do kontaktu:

 

  • Krzysztof Krysiak 24 367-51-30

  • Jacek Woźnicki 24  367-51-67

    

   7.Kryteria wyboru ofert

    

   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

    

   1) cena – 90%  = 90 pkt

   cena najniższa brutto                                                    

   ocena punktowa =        ---------------------------------- x 90 pkt.

   cena badana brutto

    

   2) Doświadczenie – 10% = 10 pkt.

    

 

 1. wykonawca, który wykonał minimum 2 usługi aranżacji wnętrz otrzyma – 2 pkt.

 2. wykonawca, który wykonał minimum 4 usługi aranżacji wnętrz otrzyma- 5 pkt.

 3. wykonawca, który wykonał więcej niż 5 usług aranżacji wnętrz otrzyma- 10 pkt.

   

   

  8. Postanowienie końcowe

   

  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyn.

   

   

   

   

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

Załącznik nr 2 – Rysunki – rzuty pomieszczeń

 

Załącznik nr 3 – projekt umowy


                            Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

Ja/My niżej podpisani ...................................................................................................................................................                z siedzibą:..................................................................................................................................

 

składamy niniejszą ofertę na  projekt aranżacji pomieszczeń biurowo- socjalnych w  budowanej hali obsługowo- naprawczej

 

 

 

 zgodnie z zapytaniem ofertowym

 

wartość wynagrodzenia netto:...........................................zł,  

 

 podatek VAT ....................................zł

 

 wartość wynagrodzenia brutto.............................................zł  (słownie…................................  ………….....................................................................................................................................

 

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z warunkami postępowania  

 

 

 

                …….........                                                                                                             miejscowość i data

 

                                                   ……….............................................................................................................                                                   Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 Rzuty pomieszczeń na stronie  http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekt aranżacji pomieszczeń biurowo- socjalnych
data publikacji: 
poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 12:34
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 12:34 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 425