Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

OGŁOSZENIE

 

 Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,  ogłasza postępowanie ofertowe na

 

 sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku – II postępowanie

 

 Przedmiotem postępowania są wierzytelności dotyczące niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej w Płocku nałożone w okresie od 01.01.2014 - 31.10.2016 roku.

 

1.                Szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności na dzień 18.07.2017 wynosi 2.542.210,35 zł.  (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu wskutek uregulowania należności przez dłużników ).

 

2.                Zamawiający planuje uzyskać ze sprzedaży ww. pakietu minimum kwotę w wysokości 15 % szacunkowej wartości nominalnej sprzedawanych wierzytelności

 

3.                Sprzedaż odbędzie się w trybie POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.

 

4.                Oferta powinna zawierać :

 

o       nazwę ( imię i nazwisko ), siedzibę ( adres ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

 

o       określenie oferowanej ceny

 

5.                Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

 

6.                Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  26.09.2017r.

 

7.                do godz. 10:00.

 

8.                Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 26.09.2017r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie  Sprzedającego  pok. 215

 

9.                Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

 

10.            Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

11.            Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami i udzielania informacji:

 

o    p. Beata Sowińska -Ożga -  tel. (24) 367-51-40 Kierownik Działu Sprzedaży

 

o    p. Jacek Woźnicki - tel. (24) 367-51-67 Specjalista ds. zamówień publicznych

 

12.             Dane do oferty

 

1.                Należności były wcześniej windykowane przez zewnętrzne firmy windykacyjne – wysyłane były wezwania do zapłaty

 

2.                Wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który Kupujący płaci umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu wierzytelności powinno być określone przez Kupującego w cenie oferty

 

3.                Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji w siedzibie KM-Płock Sp. z o.o. stanu wierzytelności.

 

4.                Średnia wartość opłaty dodatkowej wynosiła: w okresie 01.01.2014 – 31.10.2016 – 280 zł

 

 Załącznik nr 1

 

Formularz ofertowy

 

 pieczęć Wykonawcy

 

 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

 

09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17

 

sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego     biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

 

Nazwa Wykonawca       .............................................................................................

 

                                      ............................................................................................  

 

Adres                              ............................................................................................

 

                                         ............................. województwo ...............................

 

 Adres korespondencyjny  ...................................................................................

 

                                         ............................ województwo ................................

 

 e-mail                              .................@ ..................  http://.................................... .pl

 

 Numer identyfikacji  podatkowej (NIP)  ............................................................

 

 REGON                   ............................................................................................

 

 Numer telefonu       ............................................................................................

 

 Numer faksu           ............................................................................................. 

 

 Konto bankowe      ..............................................................................................

 upełnomocniony przedstawiciel Wykonawca                                                   .................................................................                                                                               podpis i pieczęć imienna                                                          .................................................................                                                                                            data

 

 Formularz ofertowy – na  sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

 

 Nazwa i siedziba Wykonawcy

 

 …………………...……………

 

 Numer REGON:………………

 

 Numer NIP:…………………..

 

 

 

1.     Składamy niniejszą ofertę na zakup wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku  za kwotę ………………………………………………………………………………………….

 

słownie: ……………………………………………………………..………………       

 

2. W przypadku wyboru naszej oferty  (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do dokumentacji przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie

 

3.Oświadczamy, że                                         

 

1)  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2)  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także                   

 

     dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

4)  nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Płock   dnia ……….2017r.                                                                  

 

 

       …………………                                                                           Pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 2

 

Umowa sprzedaży wierzytelności

 

 zawarta w dniu                    r. w Płocku, pomiędzy:

 

  „Komunikacją Miejską - Płock Sp. z o.o.” z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134810,  NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w kwocie 35.958.500 zł, opłacony w całości

 

 reprezentowaną przez:

 

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 zwaną dalej „Sprzedającym”

 

 a

 

  zwaną dalej  „Kupującym”

 

 o następującej treści:

 

§ 1

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności powstałych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2016 r., zwanych  w dalszej treści umowy „pakietem wierzytelności”, z tytułu opłat dodatkowych wystawionych w związku z niedopełnieniem obowiązku zapłaty za jazdę autobusami Komunikacji Miejskiej -Płock Sp. z o.o., w stosunku do Dłużników, których imienny wykaz sporządzony w formie elektronicznej na CD stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

2. Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami. 

 

§ 2

 

Sprzedający sprzedaje Kupującemu pakiet wierzytelności do wysokości zadłużenia wynikającego  z niezapłaconych opłat dodatkowych wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami, w szczególności roszczeniami o zaległe odsetki. 

 

§ 3

 

Kupujący kupuje pakiet wierzytelności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

 

§ 4

 

1. Sprzedający oświadcza, że posiada pełne prawa do wierzytelności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy

 

2. Wierzytelności przenoszone są w stanie w jakim się znajdują i Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan prawny nabywanych wierzytelności.

 

§ 5

 

1. Sprzedający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypłacalność bądź niewypłacalność Dłużników.

 

 

 

 

 

§ 6

 

 1. Z tytułu sprzedaży pakietu wierzytelności określonych w § 1 niniejszej umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu zryczałtowaną należność w wysokości  …………………  (słownie: ………………… złotych)

 

2. Kupujący dokonana płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

 

3. Wierzytelność przechodzi na Kupującego po podpisaniu umowy i uiszczeniu przez niego całej zryczałtowanej należności określonej w ust. 1.

 

§ 7

 

 1. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu  zapłaty należności, o której mowa w § 6, Sprzedający rozpocznie przekazywanie Kupującemu blankietów wypisanych opłat dodatkowych i płyty CD.

 

2. Przekazanie blankietów i płyty CD odbędzie się w siedzibie Sprzedającego.

 

3. Przekazane blankiety i płyta CD odebrane będą przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego, po podpisaniu protokołu odbioru.

 

4. W przypadku nieobecności  upoważnionego przedstawiciela Kupującego w terminie określonym      w ust. 1 Kupujący nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego z związku  z nieterminowym przekazaniem wierzytelności

 

§ 8

 

Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego rozpatrywania reklamacji Dłużników, zaspokajania wszelkich uzasadnionych roszczeń wnoszonych przez Dłużników, związanych z działaniami Kupującego w zakresie egzekucji wierzytelności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy oraz w zakresie ochrony danych osobowych Dłużników.

 

§ 9

 

1.Sprzedający oświadcza, że przekazuje Kupującemu dane osobowe Dłużników z tytułu opłat dodatkowych wystawionych w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku zapłaty za jazdę autobusami Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o., zawarte w pakiecie wierzytelności, wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.

 

2. Kupujący oświadcza, że dane osobowe zawarte w blankietach wypisanych opłat dodatkowych, listach oraz na płytach CD będą przez Kupującego zbierane, utrwalane, administrowane i przechowywane wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.

 

3. Kupujący zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024)

 

§10

 

1. Obowiązek zawiadomienia Dłużnika o zawarciu niniejszej umowy spoczywa na Kupującym, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym obciążenia publicznoprawne, ponosi Kupujący.

 

§ 11

 

1.   W przypadku dokonania przez Dłużników po zawarciu Umowy spłaty na rachunek lub do kasy  Sprzedającego całości lub części wierzytelności będących przedmiotem niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się do przekazania na rzecz Kupującego otrzymanych należności w ciągu 7-miu dni, od daty pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o fakcie  wpływu określonych należności na konto Sprzedającego.

 

2.   Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzone przez Kupującego, powinno zawierać informacje, które w sposób jednoznaczny identyfikują należność jako spłatę wierzytelności będących przedmiotem niniejszej umowy.

 

3.   Sprzedający zobowiązuje się nie dokonywać z Dłużnikami żadnych czynności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zakres praw przysługujących Kupującemu z tytułu przelewu wierzytelności.

 

§ 12

 

Strony zobowiązują się do zachowania wobec osób trzecich wszelkich poufnych informacji o drugiej Stronie, jakie powzięły w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§ 13

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

 

§ 14

 

Umowa podlega prawu polskiemu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających w związku z Umową. Spory i nieporozumienia  powstałe między Sprzedającym  a Kupującym  a wynikające lub pozostające w związku z interpretacją lub stosowaniem Umowy  lub niektórych jej postanowień będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.

 

§ 15

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kupujący a dwa Sprzedający.

 

 

 

Sprzedający                                                                           Kupujący

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności - II postępowanie
data publikacji: 
poniedziałek, 11 września 2017, godz. 14:01
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 września 2017, godz. 14:01 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 435