Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

OGŁOSZENIE

 

 Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o.  z  siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17,   09-400 Płock,  ogłasza postępowanie ofertowe na

 

 sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

 

 Przedmiotem postępowania są wierzytelności dotyczące niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami Komunikacji Miejskiej w Płocku nałożone w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 roku.

 

1.           Szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności na dzień 19.04.2018 (4 670 szt.) wynosi 1 317 066,73 zł. (Sprzedający zastrzega, iż podana wartość może ulec zmniejszeniu wskutek uregulowania należności przez dłużników ).

 

2.           Zamawiający planuje uzyskać ze sprzedaży ww. pakietu minimum kwotę w wysokości 10 % szacunkowej wartości nominalnej sprzedawanych wierzytelności

 

3.           Sprzedaż odbędzie się w trybie POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO.

 

4.           Oferta powinna zawierać :

 

o    nazwę ( imię i nazwisko ), siedzibę ( adres ) status prawny Oferenta (należy dołączyć aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, NIP, REGON );

 

o    określenie oferowanej ceny

 

5.           Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania przetargowego.

 

6.           Oferty należy składać w sekretariacie KM-Płock Sp. z o.o.  do dnia  15.05.2018r. do godz. 10:00.

 

7.           Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się dnia 15.05.2018r.,  o godz. 10:30 w  siedzibie  Sprzedającego  pok. 215

 

8.           Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa zaproponowana cena. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego w projekcie umowy.

 

9.           Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

10.         Pytania do postępowania prosimy zgłaszać pisemnie, pocztą elektroniczną na adresy osób upoważnionych do kontaktu:

 

o    Jacek Woźnicki – jacek.woznicki@kmplock.eu, tel. (24) 367-51-67

 

o    Katarzyna Zgrzebnicka – katarzyna.zgrzebnicka@kmplock.eu, tel. (24) 367-51-67

 

o    Beata Sowińska -Ożga -  beata.ozga@kmplock.eu, tel. (24) 367-51-40

 

11.         Dane do oferty

 

1.           Należności były wcześniej windykowane przez zewnętrzne firmy windykacyjne – wysyłane były wezwania do zapłaty

 

2.           Wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który Kupujący płaci umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu wierzytelności powinno być określone przez Kupującego w cenie oferty

 

3.           Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji w siedzibie KM-Płock Sp. z o.o. stanu wierzytelności.

 

4.           Średnia wartość opłaty dodatkowej wynosiła: w okresie 01.01.2016 – 31.12.2017 – 280 zł

12. Dokumenty postępowania na stronie http://www.kmplock.eu/www/zamowienia/specyfikacje/

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności
data publikacji: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 10:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 10:31 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 415