Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

na wykonanie usługi polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej – zwane dalej czynnościami windykacyjnymi.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro . Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

1. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 35.958.500,00 zł , tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej: www.kmplock.eu,  godziny urzędowania: pn.-pt. 7 00 - 1500

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem postępowania jest usługa polegającą na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej – zwane dalej czynnościami windykacyjnymi.

 

 

 

 1. Szacunkowa ilość opłat dodatkowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu wystawionych w okresie objętym niniejszym zamówieniem wynosi 100 szt. miesięcznie (1.200 szt. w okresie obowiązywania umowy). Wysokość opłaty dodatkowej wynosi obecnie 280,00 zł.

 2. Ilość opłat dodatkowych przeznaczonych do windykacji  wystawionych w okresie  1 styczeń 2015 – 31 grudzień  2015 wynosi   1.050 szt.

   

  3.    Termin wykonania zamówienia  do 31.01.2017 r.

  4.     Rodzaje i opis kryteriów, 

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  Najniższa cena 100 pkt.,

  pozostałe według następujące wzoru

  najniższa cena

  -----------------                  x 100 pkt.

  cena oferty badanej

   

 

5. Cena oferty

 

stanowiąca szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotę wynagrodzenia oferenta za wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem wynosi:

 

 

 

Lp

szacunkowa ilość mandatów

 

wysokość mandatu

Szacowany współczynnik ściągalności *

%   wynagrodzenia

wartość netto oferty

1

2.250 szt.

280 zł

15 %

 

 

 

 

 

* współczynnik ściągalności liczony jako ilość mandatów wyegzekwowanych w całości / ilość mandatów przekazanych do windykacji  x 100,

 

 

 

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. , 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  do dnia. 05.02.2016 do godz. 10.00

 2. Otwarcie ofert  siedzibie Zamawiającego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock , ul. Przemysłowa 17  w  dniu  05.02.2016 r. do godz. 10.30

 3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem lub drogą mailowa,

 

6. Osoby do kontaktu:

 

  • Jacek Woźnicki tel. (24)  367-51-67

  • Beata Sowińska - Ożga tel. (24) 367-51-40

   7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

   -

   1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności;

   2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

 

 

Zamawiający uzna ten  warunek za spełniony , gdy wykonawca wykaże, że w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonał  minimum 2 usługi windykacji należności z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w ciągu ostatnich trzech lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy (referencje)

 

 

 

 

 

 


 Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 

.....................................

 

pieczęć firmowa

 

 

 

 

 

1. Składając niniejszą ofertę na świadczenie usługi windykacji należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w przetargu nieograniczonym, organizowanym przez zamawiającego – Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.  wyrażamy chęć ubiegania się o udzielenie nam zamówienia publicznego  w postępowaniu prowadzonym na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Oferujemy wynagrodzenie netto przysługujące nam z tytułu wykonania usługi  na warunkach określonych postanowieniami umowy, polegającej na prowadzeniu czynności przedsądowych przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników Zamawiającego zapłaty należności wraz z odsetkami i kosztami z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej, wyegzekwowane na wyodrębniony rachunek ZLECENIODAWCY

 

 

 

w wysokości -      ………. ............. % , (słownie:   ...........................................................................)

 

łącznych wpływów na rachunek zamawiającego uzyskanych z windykacji należności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

 

 

Lp

szacunkowa ilość mandatów

 

wysokość mandatu

Szacowany współczynnik ściągalności

%   wynagrodzenia*

wartość netto oferty*

1

2.250 szt.

280 zł

15 %

 

 

 

* do uzupełnienia przez Wykonawcę

 

 

 

3.  Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszej dokumentacji oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.

 

 1. Oświadczamy, że

  1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  5.
  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia  zawartymi warunków niniejszej dokumentacji przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

  6. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, która jest dla nas zrozumiała i w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do niniejszej dokumentacji i naszej oferty przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie

                                                                                               

   

          upełnomocniony przedstawiciel oferenta

                                                                                    ................................................................

      data , podpis i pieczęć imienna

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

                  UMOWA

   

  zawarta w dniu.................................. w Płocku

    p o m i ę d z y :

  Komunikacją Miejską Płock Sp. z o.o. z  siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 17 , 09- 400 Płock   wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 35.958.500 zł,  NIP 774-23-52-235, REGON 610403912

  r e p r e z e n t o w a n ą    p r z e z :

  ..................................................................................................

   ..................................................................................................

  z w a n ą    d a l e j    ZLECENIODAWCĄ

   

  o r a z   f i r m ą : ..................................................................................................

   

  z w a n ą   d a l e j   ZLECENIOBIORCĄ

   

  W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na usługę windykacyjną należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej została zawarta umowa o następującej treści

   

  §1.

  Na warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zleca, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dokonywaniu czynności przedsądowych przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników ZLECENIODAWCY zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej – zwane dalej czynnościami windykacyjnymi.

  §2.

  Czynności windykacyjne mogą być prowadzone jedynie wobec osób fizycznych – dłużników wskazanych przez ZLECENIODAWCĘ i wyłącznie  do wysokości odpowiadającej kwocie należności głównej powiększonej  o naliczone przez ZLECENIOBIORCĘ należne ustawowe odsetki  za zwłokę oraz koszty wysyłki wezwań do zapłaty.

  §3.

 

 1. Czynności windykacji ZLECENIOBIORCA wykonuje w imieniu ZLECENIODAWCY  tylko i wyłącznie na podstawie niniejszej umowy oraz w granicach udzielonego mu przez  ZLECENIODAWCĘ pełnomocnictwa, które stanowi integralną część niniejszej umowy.

 2. Udzielone pełnomocnictwo nie obejmuje swym zakresem upoważnienia do dochodzenia w imieniu ZLECENIODAWCY zapłaty wierzytelności, o których mowa w §1 niniejszej umowy na drodze sądowej.

 3. ZLECENIOBIORCA nie może przenosić uprawnień wynikających z niniejszej umowy czy udzielonego mu pełnomocnictwa na osoby trzecie ani powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

 4. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za przekroczenie  zakresu udzielonego mu pełnomocnictwa oraz za wyrządzoną ZLECENIODAWCY lub osobom trzecim szkodę powstałą w związku z niewłaściwym jego  wykorzystaniem. 

 5. ZLECENIOBIORCA ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ZLECENIODAWCY lub osobom trzecim przez swoich pracowników, za pomocą których wykonuje czynności objęte postanowieniami niniejszej umowy, w tym także pełną odpowiedzialność materialną w przypadku ewentualnej utraty przez nich windykowanej gotówki.

 6. Po wygaśnięciu pełnomocnictwa lub w przypadku jego odwołania ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić ZLECENIODAWCY dokument pełnomocnictwa. 

  §4.

  ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy w sposób nie narażający dobrego imienia ZLECENIODAWCY oraz  z poszanowaniem jego interesów. 

  §5.

 

  1. Podstawą do wszczęcia przez ZLECENIOBIORCĘ czynności windykacyjnych, o których mowa w §1 niniejszej umowy będzie sporządzony przez ZLECENIODAWCĘ  na nośniku elektronicznym – płyta kompaktowa -  wykaz należności przysługujących mu od osób fizycznych zalegających z uiszczeniem nałożonych przez ZLECENIODAWCĘ opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej.

  2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do odbioru od Zleceniodawcy wykaz należności – listy dłużników w postaci:

   1) płyty odebranej osobiście poprzez uprawnioną osobę

   2) płyty dostarczonej pocztą kurierską na koszt Zleceniobiorcy

   3) lub innej formy zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych  osobowych.

   §6.

 

 1. Wykaz, o którym mowa w §5 ust.1  niniejszej umowy, zawierający dane dłużników, stanowiący podstawę naliczenia kwoty należności głównej i termin jej wymagalności, ZLECENIODAWCA  przekazywać będzie ZLECENIOBIORCY cyklicznie, według potrzeb, z tym że ostatni wykaz należności przeznaczonych do zwindykowania zostanie przekazany nie później niż do dnia 31.12.2015 r.

 2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do odbioru wykazu o kt&


  drukowanie
     pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

   

   
 

tytuł: 
windykacja
data publikacji: 
czwartek, 28 stycznia 2016, godz. 08:05
ostatnia zmiana: 
czwartek, 28 stycznia 2016, godz. 08:05 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 414