Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie,

tel. 24 3675167, faks 24 3675114. www.kmplock.eu ogłasza postępowanie w trybie postępowania ofertowego na  zadanie pn: „Naprawa stałych pasm świetlnych”

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

 Przedmiotem zamówienia jest  Naprawa stałych pasm świetlnych” w technologii JET VARIO NORM lub technologii zamiennej.

 

 Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej.

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków:

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)   nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,

Termin wykonania - 14 dni od protokolarnego przekazania terenu robót, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy.

 

 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie.

 

 Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Kryteria wyboru ofert

 

CENA OFERTY    - 100%                                                          

 

Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wybranym Wykonawcą dodatkowych negocjacji dotyczących warunków wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem,
że nie mogą one skutkować ustaleniem warunków realizacji zamówienia mniej korzystnych niż w ofercie wybranego Wykonawcy.

 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)
  2. zaparafowany przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ)
  3. zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
  4. zaparafowana instrukcja BHP (załącznik nr 4 do SIWZ)
 2. Forma dokumentów:
  1. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

 Termin składania ofert – 04.09.2019r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z .o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

 Otwarcie ofert - 04.09.2019r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 214.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 Możliwość zmiany zapisów umowy

 

 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

  1. jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia
   za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;
  2.  jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
   (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;
  3. jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;
  4.  jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
naprawa świetlików 2
data publikacji: 
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, godz. 11:55
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 26 sierpnia 2019, godz. 11:56 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
65 000 417