Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „zakup bonów towarowych”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup bonów towarowych

 

Dostawa bonów towarowych dla pracowników pozwalając zakupić artykuły użytku codziennego, a w szczególności : spożywcze, drogeryjne, chemii gospodarczej, tekstylne, RTV -AGD i inne na terenie miasta Płocka ) w minimum jednym hipermarkiecie, markecie budowlanym i jednej sieci sklepów Bony towarowe o nominałach i w następujących ilościach: 50 zł – 2080 szt. 20 zł - 4025  szt. 10 zł -2190 szt. Minimalny okres ważności bonów 3 miesiące.

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

a)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)       ) spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

c)        wykonali minimum 3 dostawy bonów towarowych w formie papierowej o wartości przekraczającej niniejszą dostawę.

d)       posiadają możliwość zakupu na terenie miasta Płocka  w minimum jednym hipermarkiecie, markecie budowlanym i jednej sieci sklepów

 

Termin wykonania zamówienia 7 dni

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

1)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu Wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2.1 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3)        wykaz punktów w którym można zrealizować bony towarowe na terenie miasta Płocka

4)       Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, dostaw bonów towarowych papierowych na załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy..

 

Termin składania ofert

W dniu 18.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 18.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Kryteria wybor ofert

1 - Cena - 5 %

2. Liczba punktów w których można zrealizować bony towarowe na terenie miasta Płocka - 75%

3  Termin ważności bonów - 10%

4. warunki płatności - 10 %
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie o przetargu bony towarowe
data publikacji: 
środa, 10 listopada 2010, godz. 12:41
ostatnia zmiana: 
środa, 10 listopada 2010, godz. 12:46 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 418