Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
postępowanie ofertowe
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Płock dnia   27.06.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na  malowanie pasów wraz z dostawą i montażem oznakowania na terenie bazy KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17

 

                         

 

1. Zamawiający :  Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku,  09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 74.598.500,00 zł, tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej: www.kmplock.eu,   godziny urzędowania:   pn.-pt. 7 00 - 1500

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia –  malowanie pasów wraz z dostawą i montażem oznakowania na terenie bazy zgodnie z projektem organizacji ruchu i tabelą kosztorysową

 

3. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z projektem umowy

 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2)   posiadają wiedzę i doświadczenie;

 

3)   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

 

4)znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

 

 

5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego adres  Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.  09 - 400 Płock, ul. Przemysłowa 17, sekretariat Zarządu Spółki w terminie do dnia 04.07.2019r.  do godz. 10.00.

 

2.      Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – malowanie pasów ”.

 

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.      Otwarcie ofert w siedzibie Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w dniu 04.07.2019r.  o godz. 10.30, pok. 214

 

5.      O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie faxem, przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy

 

 

 

6. Osoby do kontaktu:

 

·         Krzysztof Krysiak 24 367-51-30

 

·         Jacek Woźnicki   24  367-51-67

 

 

 

7. Kryteria wyboru ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena .

 

1) cena – 100 pkt

 

cena najniższa brutto                                                    

 

ocena punktowa =        ---------------------------------- x 100 pkt.

 

cena badana brutto

 

 

 

8.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych dalszych negocjacji oferty.

 

Po zebraniu i analizie ofert oraz ich ocenie na podstawie kryteriów oceny, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wybranym Wykonawcą dodatkowych negocjacji dotyczących warunków wykonania zamówienia, z tym zastrzeżeniem,
że nie mogą one skutkować ustaleniem warunków realizacji zamówienia mniej korzystnych niż w ofercie wybranego Wykonawcy.

 

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

 

Załącznik nr 1- formularz oferty wraz tabelą kosztorysową

 

Załącznik nr 2 - projekt organizacji  ruchu

 

Załącznik nr 3 - projekt umowy wraz z załącznikami


Załączniki dostępne na stronie www. https://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
malowanie pasów wraz z dostawą i montażem oznakowania na terenie bazy KM-Płock Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 17 - II postępowanie
data publikacji: 
czwartek, 27 czerwca 2019, godz. 08:24
ostatnia zmiana: 
czwartek, 27 czerwca 2019, godz. 08:24 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 423