Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

PL-Płock: Systemy i serwery informacyjne

2012/S 46-075548

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Przemysłowa 17
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
POLSKA
Tel.: +48 243675167
E-mail: jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kmplock.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: spółka prawa handlowego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Inny: transport

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL121

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej obejmujący:
1) Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego wraz z kartami 20 000 szt.,
2) Dostawa i montaż 95 autokomputerów w autobusach Zamawiającego,
3) Dostawa i montaż 95 automatów biletowych w autobusach Zamawiającego,
4) Dostawa i montaż informacji dźwiękowej w 30 autobusach Zamawiającego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48800000, 48900000, 30211200, 48820000, 48813000, 48611000, 30210000, 48510000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 4 285 000,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 240 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujacy do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcaprzed podpisaniem umowy wniesie zabepieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
1.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 3 mln PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.4. W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:
3.1. o których mowa w pkt 2.2 - 2.4 i pkt. 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
3.2. o których mowa w pkt. 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał (zasoby) innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty, dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj. wymienione w punktach 2.1 – 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia.
6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
7. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
8. Pozostałe wymagane dokumenty, jako załączniki do oferty
8.1. Formularz ofertowy według wzoru określonego załączniku nr 1
8.2. Oświadczenie określające stopień integracji według wzoru określonego załączniku nr 1 a
8.3. Do oceny składanej oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.
8.4. Szczegółowy opis, umożliwiający stwierdzenie spełnienia warunków SIWZ, zastosowanych rozwiązań, komponentów, baz danych, rozwiązań sieciowych i funkcjonalności systemów przewidzianych do realizacji zamówienia, a w szczególności: autokomputerów, automatów biletowych, serwerów i urządzeń komunikacyjnych, z podaniem nazw i typów oferowanych urządzeń.
8.5. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
8.6. W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.
8.7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Rozdział VIII pkt. 1.1.1. f SIWZ - f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Rozdział IX Pkt. 1.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 3 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Rozdział VIII pkt. 1.1) a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie co najmniej 50 automatów biletowych
c) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie co najmniej 50 autokomputerów
d) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu sprzedaży biletów lub pobierania opłat za pomocą elektronicznej karty bezstykowej obsługującego minimum 10 000 kart.
e) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Rozdział IX pkt. 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 90

2. poziom integracji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.4.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 16.4.2012 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu.
„Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

2.3.2012

 

specyfikacja dostępna

http://www.kmplock.eu/www/spec_ustawa/
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ogłoszenie System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu„Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.”
data publikacji: 
środa, 07 marca 2012, godz. 09:40
ostatnia zmiana: 
czwartek, 15 marca 2012, godz. 08:02 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
ilość wyświetleń: 
62 146 412