Zarząd Budynków Komunalnych
 
  

  wyszukiwanie
 

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku jednostka budżetowa

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku został powołany w wyniku podjętej Uchwały Nr 293/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała nr 801/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku.


Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku jednostka budżetowa działa na podstawie:
1) uchwały Nr 293/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku oraz nadania jej Statutu,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Przedmiot działania jednostki:

1. Przedmiotem działania ZBK jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami oraznieruchomościami gruntowymi będącymi:
1) własnością lub współwłasnością Gminy - Miasto Płock,
2) w posiadaniu samoistnym Gminy Miasto Płock,
3) własnością lub współwłasnością osób fizycznych, którymi to lokalami i budynkami Gmina Miasto Płock zarządza jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, po uzyskaniu dla każdej nieruchomości zgody Prezydenta Miasta, przekazanymi przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
2. Szczegółowy zakres działania ZBK, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Prezydenta Miasta Płocka.
3. Zadania ZBK obejmują zarządzanie zasobem nieruchomości, o którym mowa w ust.1, własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami, z zachowaniem przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych, w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali z wyjątkiem wykonywania remontów budynków i lokali,
2) zawieranie umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości wymienionymi w ust.1 oraz nadzór nad ich realizacją,
3) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
4) zawieranie umów dzierżawy nieruchomości lub ich części zabudowanych garażami pozostających w zarządzie ZBK,
5) przygotowywanie potrzeb remontowych,
6) pobieranie czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych,
7) wnoszenie należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenie rozliczeń tych opłat.
8) reprezentowanie interesów Gminy Miasto Płock w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach objętych zakresem działania ZBK, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka,
9) prowadzenie archiwum dokumentów, w tym przejętego od byłego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zakładu Budżetowego.
4. Dokonywanie czynności, o których mowa w ust.3 pkt 3 i 4 odbywa się z zachowaniem zasad obowiązujących dla podejmowania tego rodzaju czynności wynikających w szczególności z uchwał Rady Miasta Płocka oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka.


Siedziba jednostki:

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
tel.: 24 367 08 80, 24 367 08 84
godz. pracy: poniedziałek - środa, piątek: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 16.30.
e-mail: biuro@zbkplock.eu

Dyrektor: mgr inż. Edyta Lewandowska
tel. 24 367 08 81, 885 979 097


Główny księgowy:
mgr Monika Kulpińska
tel. 24 367 08 82
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarząd Budynków Komunalnych
data publikacji: 
piątek, 01 kwietnia 2016, godz. 14:45
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 września 2019, godz. 12:31 -> historia zmian  (16)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Zarząd Budynków Komunalnych w Płock
ilość wyświetleń: 
56 341 035