Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Budżet Miasta Płocka na 2010 rok


Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2010 Rady Miasta Płocka

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Załącznik Nr 2a Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Załącznik Nr 2b Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku

Załącznik Nr 8 Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku

Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok

Załącznik Nr 11 Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku

Załącznik Nr 12 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik Nr 13 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Załącznik Nr 15 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym

Załącznik Nr 16 Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 – 2012

Załącznik Nr 17 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi


CZĘŚĆ OPISOWA

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Rozchody budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Budżet Miasta Płocka na 2010 rok

Dochody budżetu miasta Płocka na 2010 rok, Dochody Budżetu Gminy, Dochody Budżetu Powiatu

Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2010 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiat

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Mienie komunalne

I

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Płocka, Informacja o przysługujących Miastu Płock prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz o posiadaniu

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Miasta

Tabela Nr 2 Majątek Miasta (grunty, budynki i lokale wg tytułów prawnych)

Tabela Nr 3 Udziały w obcych jednostkach

Zmiany w wartości mienia komunalnego między stanem na dzień 31.12.2008 roku a stanem na dzień 30.06.2009 roku

II

Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego

Tabela Nr 4 Dochody uzyskane z mienia komunalnego

III

Informacje dodatkowe

Tabela Nr 5 Wartość majątku trwałego samorządowych instytucji kultury

Tabela Nr 6 Wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Budżet Miasta Płocka na 2010 rok
data publikacji: 
czwartek, 19 listopada 2009, godz. 10:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 12 lutego 2010, godz. 15:03 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 468 085

Stopka