Zakład Usług Miejskich
 
  

  wyszukiwanie
 

www.muniserwis.pl

muniserwis@muniserwis.pl


Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy


ul. Przemysłowa 33, tel. 364-01-40, 364-01-44, fax 364-01-41

Dyrektor: Zbigniew Idzik

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy  realizuje zlecenia Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock, tj.:

1) zbieranie odpadów niebezpiecznych;

2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne:
a) z koszy i pojemników na odpady komunalne w miejscach publicznych,
b) pochodzących z budowy i rozbiórki,
c) odpadów ulegających biodegracji;

3 )utrzymywanie miejsc czasowego magazynowania odpadów;

4) działalność w zakresie sprzątania i zimowego utrzymania na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa:
a) prace porządkowe,
b) zamiatanie i polewanie ulic,
c) zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych, usuwanie śniegu i lodu,
d) likwidacja dzikich wysypisk;

5) utrzymanie szaletów;

6) zagospodarowanie i konserwacja terenów zieleni:
a) na terenach Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa (parki, w tym tereny Skarpy Wiślanej, cmentarze, tereny sportowe i rekreacyjne, pasy drogowe , brzegi urządzeń wodnych i cieków wodnych oraz przy obiektach użyteczności publicznej),
b) dokonywanie nasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem ,
c) zarząd i utrzymanie parku Północnego;

7) wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie:
a) dróg, placów, ciągów pieszych, rowerowych, parkingów itp.,
b) oznakowania pasów drogowych,
c) odwodnienia terenów,
d) zabezpieczenia Skarpy Wiślanej;

8) działalność w zakresie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej :
a) utrzymanie czystości i porządku,
b) zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz i infrastrukturą,
c) sprzedaż grobów i prowadzenie ksiąg cmentarnych;

9) realizacja innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zakład Usług Miejskich
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:53
ostatnia zmiana: 
środa, 02 listopada 2011, godz. 09:35 -> historia zmian  (6)
osoba publikująca: 
Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
ilość wyświetleń: 
66 493 971