Fundacja Płocka
 
  

  wyszukiwanie
 


Fundacja Płocka została powołana Uchwałą nr 145/XX/91 Rady Miasta Płocka z dnia 3 września 1991 r. Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej została wpisana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 21651.
Fundacja Płocka jest organizacją non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochodami fundacji są środki finansowe pozyskiwane z budżetu Miasta Płocka i od sponsorów.

Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z terenu miasta Płocka, które wykazują szczególne uzdolnienia (artystyczne, muzyczne, plastyczne, literackie, sportowe) i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta udzielana jest w formie stypendiów wypłacanych przez czas trwania nauki (do końca I roku studiów), jednorazowych zapomóg oraz zakupów celowych w wysokości ustalonej przez Zarząd w miarę posiadanych środków. Fundacja pokrywa też częściowo koszty konsultacji, udziału w warsztatach, kursach mistrzowskich, seminariach, konkursach, plenerach malarskich i zawodach. Od kilku lat jest również fundatorem nagród dla zwycięzców w kolejnych edycjach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Ważną formą działalności Fundacji jest promocja stypendystów poprzez organizowanie  koncertów, wystaw, wykładów i spotkań z ich udziałem.

Kandydaci do stypendiów mogą być zgłaszani przez szkoły, domy kultury, stowarzyszenia, kluby itp. organizacje.

Z pomocy Fundacji Płockiej od początku jej działalności skorzystało ponad 150 osób, z wnioskami o stypendium wystąpiło ponad 250 osób.

Obecnie ze względu na brak środków finansowych, Fundacja nie udziela stypendiów, a co za tym idzie nie przyjmuje wniosków na stypendia.

Zarząd Fundacji:
Marek Krysztofiak – Przewodniczący
Hanna Witt-Paszta – Zastępca Przewodniczącego,
Maria Zalewska-Mikulska – Sekretarz,
Renata Mosiołek – Skarbnik,
Anna Kossakowska – Członek,
Piotr Kubera – Członek,
Wojciech Majchrzak – Członek.

drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF